Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

 Adat megnevezése
 
 Hivatalos név (teljes név)
 
 
 
 
 
 
 
                                 link
 Székhely
 Postacím (postafiók szerinti címe, ha van)
 Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
 Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás- vagy hálózatkijelölő számmal)
 Központi elektronikus levélcím
 A honlap URL-je
 kdtktvf.zoldhatosag.hu
 Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)
 
 
 
                                link
 
                      
 Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető neve
 Az ügyfélfogadás rendje

Közzétételi egység: A szervezeti struktúra

 Adat megnevezése
 
 A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)
            
                                link

Közzétételi egység: A szerv vezetői

 Adat megnevezése
 
 A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)
 
 
 
 
 
                                link
 
 A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

1.2. A felügyelt költségvetési szervek
Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

 Adat megnevezése
 
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím)
 
 
 
 
 
 
 
 
A közzétételi egység a Felügyelőség vonatkozásában nem értelmezhető.
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je
 A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje

1.3. Gazdálkodó szervezetek
Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

 Adat megnevezése
 
 Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik
 
 
 
 
 
 
A közzétételi egység a Felügyelőség vonatkozásában nem értelmezhető.
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve
 A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1.4. Közalapítványok
Közzétételi egység: A szerv által alapított közalapítványok

 Adat megnevezése
 
 
 
A közzétételi egység a Felügyelőség vonatkozásában nem értelmezhető.
 
 Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapítói jogát ő gyakorolja
 A fentiek szerinti közalapítványok székhelye
 A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása

1.5. Lapok
Közzétételi egység: Lapok

 Adat megnevezése
 
 
 
 
A közzétételi egység a Felügyelőség vonatkozásában nem értelmezhető.
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)
 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
 
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe
 
 
 
 
 
 
 
 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje
 

 

II. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája
 
                             
                              hatáskörök
                             jogszabályok
                                  SZMSZ

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Adat megnevezése
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
 
 
                              link
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 
 
                                link
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
                                link
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 
 
 
                          link
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 
                        link
                        link

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
 

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
 
 
 
 
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
 Aqua Mobile
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
 Személyesen a Felügyelőség Zöld Pont Irodájában ügyfélfogadási időben.
 Ingyenes a készlet erejéig.
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
 
Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
 Adat megnevezése
 
 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
 
 A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
 
 A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 
A közzétételi egység a Felügyelőség vonatkozásában nem értelmezhető.
 A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
 
 A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
 
 A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
 
 A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
 
 A testületi szerv üléseinek napirendje
 
 A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 
Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 Adat megnevezése
 
 
 
 
 
 
 
 
A közzétételi egység a Felügyelőség vonatkozásában nem értelmezhető.
 A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
(év, hó, nap megjelöléssel)
 A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
 Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása
 Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
 A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása
 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Közzétételi egység: Pályázatok

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
 

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 Adat megnevezése
 
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
                            
                                    link
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 
                                    link
 
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 
 
                                    link
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
A Felügyelőség kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználása vonatkozásában szerződési feltételek nincsenek.
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 
 
 
nincs ilyen

Közzétételi egység: Közzétételi listák

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
 
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
 

 

2. Tevékenyégre, működésre vonatkozó adatok
Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája
 

Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

 Adat megnevezése
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő
 
 Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
 

Közzétételi egység: Közszolgáltatások

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
 

Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke
 
 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásokról az 1992. évi LXIII. tv. 28. § (1) bekezdésében szereplő adatok
 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
 
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
 
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
 
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

 Adat megnevezése
 
 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
 
 A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja
(erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
 
 A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 
 A testületi szerv ülésének helye
(irányítószám, város, utca, házszám)
 
 A testületi szerv megtartott üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
 
 A testületi szerv tervezett üléseinek ideje
(év, hó, nap, óra megjelöléssel)
 
 A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
 
 A testületi szerv üléseinek napirendje
 
 A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 

Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

 Adat megnevezése
 
 A testületi szerv döntéseinek felsorolása
 A testületi szerv döntéshozatalának dátuma
(év, hó, nap megjelöléssel)
 A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai
 Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek felsorolása
 Az Eitv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota
 A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések felsorolása
 Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól

Közzétételi egység: Pályázatok

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok felsorolása
 

Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

 Adat megnevezése
 
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
 
 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 
 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 
 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 

Közzétételi egység: Közzétételi listák

 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista
 
 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista
 

3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
 
Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
 Adat megnevezése
 
 Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
 
Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
 Adat megnevezése
 
 A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
 
Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
 
Közzétételi egység: Működési statisztika
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
 
3.2. Költségvetések, beszámolók
Közzétételi egység: Éves költségvetések
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései
                             link
Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói
                               
Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolói
 
                             link
3.3. Költségvetések, beszámolók
Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma
 
 A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege és átlagos mértéke
 
 Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
 
Közzétételi egység: Támogatások
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja
 
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege
 
 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helyére
 
Közzétételi egység: Szerződések
 Adat megnevezése
 
 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződő felek megnevezése, a szerződések értéke, időtartama
 
Közzétételi egység: Koncessziók
 Adat megnevezése
 
 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
 
Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
 Adat megnevezése
 
 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
 
 
 
 

Adatvédelmi tájékoztató