Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK, PANASZOK INTÉZÉSÉNEK RENDJE

Az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141-143.§-a szabályozza a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárást.

Panasz: olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más - így különösen bírósági, államigazgatási - eljárás hatálya alá.

Közérdekű bejelentés: olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása, illetőleg megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Panasszal és a közérdekű bejelentéssel bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - fordulhat a tárgykörben eljárásra jogosult szervhez.
A szóbeli bejelentést az eljárásra jogosult szerv köteles írásba foglalni.
Ha a panaszt, illetőleg a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették meg, azt nyolc napon belül oda át kell tenni. Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell.

A panaszt és a közérdekű bejelentést a beérkezéstől számított harminc napon belül kell elbírálni.
Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost (bejelentőt) a panasz (bejelentés) beérkezésétől számított tizenöt napon belül - az elintézés várható időpontjának egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.

Az eljárásra jogosult szerv a panaszost, illetőleg a közérdekű bejelentőt meghallgatja, ha azt a panasz, illetőleg bejelentés tartalma szükségessé teszi.

Az eljárásra jogosult szerv a vizsgálat befejezésekor a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről - az indokok megjelölésével - köteles a panaszost, illetőleg bejelentőt írásban vagy elektronikus úton haladéktalanul értesíteni.
Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha az elintézésről a jelen lévő panaszost, illetőleg bejelentőt szóban tájékoztatták, és a tájékoztatást tudomásul vette.

A bejelentés vizsgálata mellőzhető:

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg bejelentő által tett ismételt, továbbá a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.
A panasz vizsgálata mellőzhető az előző bekezdésben említett eseteken kívül akkor is, ha a panasztevő a sérelmezett tevékenységről (mulasztásról) való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő a panaszát.
A tudomásszerzéstől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés alapján - ha alaposnak bizonyul - gondoskodni kell
a) a jogszerű, illetőleg a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról vagy az egyébként szükséges intézkedések megtételéről;
b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről;
c) az okozott sérelem orvoslásáról, továbbá
d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről.
A panaszost, illetőleg a bejelentőt - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - nem érheti hátrány a panasz, illetőleg a közérdekű bejelentés megtétele miatt.
A panaszos, illetőleg a közérdekű bejelentést tevő személyes adatai - a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően - csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai egyértelmű hozzájárulása nélkül nem hozhatók nyilvánosságra.

Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen járt el, és ezzel bűncselekményt vagy szabálysértést követetett el; másnak kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, adatai az eljárás kezdeményezésére, illetőleg lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére átadhatóak.A közérdekű bejelentés, panasz esetében rögzítendő adatok:

• A bejelentéssel érintett személy, gazdálkodó szervezet neve, lakcíme, székhelyének címe.
• A bejelentéssel érintett ingatlan, épület, telephely stb. megjelölése.
• A bejelentés tárgya, a probléma részletes leírása, az ingatlanon belül az esetleges szennyezés, ill. egyéb környezeti probléma helyének pontos megnevezése, jellege, kiterjedése, egyéb a bejelentés szempontjából lényeges körülmények.
• Nyilatkozat arról, hogy mióta áll fenn a bejelentett probléma, mióta van a bejelentőnek tudomása a környezetszennyező tevékenységről, mulasztásról, ill. állapotról.
• A panaszos, ill. bejelentő személyes adatai. Az adatok felvételekor tájékoztatni kell a bejelentőt, hogy személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben e szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult.
• A bejelentőt nyilatkoztatni kell, hogy hozzájárul-e az adatai nyilvánosságra hozatalához a bejelentés alapján esetlegesen lefolytatandó eljárás során.
• Amennyiben a bejelentő nem járul hozzá személyes adatai felvételéhez tájékoztatni kell, hogy a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2004. évi XXIX. törvény 142.§ (6) bekezdése alapján a névtelen bejelentés vizsgálata mellőzhető.

 

 

 

 


Adatvédelmi tájékoztató