Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

TÁJÉKOZTATÓ A JOGSZABÁLY ÁLTAL ELŐÍRT LEGFONTOSABB ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL


Rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségek

 A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012 (XII.29) rendelet 
A rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek éves adatszolgáltatást készítenek:
-         a képződött hulladékról
 a nem veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvételéről
 a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
-        veszélyes hulladék kereskedelemre vagy kezelésre történő átvétele esetében negyedévente a tárgynegyedévet követő 8. munkanapig
 
 
 
   
 
   
 
   
 
március 31. LM

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt légszennyezés mértéke éves bejelentést LM minden év március 31-éig kell teljesíteni az illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé. Új légszennyező forrásokra az alapbejelentést (LAL) a használatbavételi engedélykérelemmel együtt kell teljesíteni. Az üzemeltető köteles az adatlap adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelentő lapon bejelenteni.

   
 
március 31. PCB

  A 144/2012.(XII.27.) VM rendelet szerint a PCB-t tartalmazó berendezések birtokosainak  a rendeletben meghatározott adatokról az illetékes környezetvédelmi felügyelőségnek bejelentést kell tenniük.

március 31. FAVI 

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerinti éves jelentést a tárgyévre vonatkozóan, a tárgyévet követő év március 31-éig kell benyújtani az illetékes környezetvédelmi felügyelőség részére, a jogszabály szerint adatszolgáltatásra kötelezettnek.

március 31. RAD 

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001.(VI.6.) KöM rendelet 6.§ (2) bekezdés d.) pontja szerint kiemelt létesítmények esetében éves jelentést, a 6.§ (5) bekezdés b.) pontja értelmében egyéb létesítményeknek éves kibocsátásbecslést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31-ig, a rendelet 4. számú mellékletében meghatározott adattartalommal.

március 31.  VAL, VÉL  

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 30.§-a szerint az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvíz kibocsátási jellemzőiről és a technológiai folyamatok üzemviteléről adatot szolgáltatni és a 27/2005.(XII.6.) KvVM rendelet 4. számú melléklete szerinti adatlapokat kitölteni és évente összefoglaló jelentést készíteni. A vízminőség-védelmi alapbejelentést (VAL lapok) csak az abban szereplő jellemzők változása esetén kell ismételten beküldeni a vízminőség-védelmi éves bejelentéssel (VÉL lapok) együtt a tárgyévet követő év március 31-ig.  

   

 

április 30. ÖSSZ.J.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakókkal kapcsolatos egyes szabályokszól  és feltételekről szóló 20/2006.(IV.5.) KvVM rendelet 18.§ (2) bekezdése szerint az üzemeltető köteles a rendelet szerinti összefoglaló jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év április 30-ig a Felügyelőségre megküldeni.

    

 

   
 
október 31. ÖNELL.TERV   

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet 28.§ (2) bekezdése szerint az önellenőrzésre kötelezett önellenőrzési tervet köteles készíteni, amelyet első alkalommal a tárgyévet megelőző év október 31-éig kell benyújtani, és melyet legalább 5 évente felül kell vizsgálni.

november 30. ÖNELL.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerint az önellenőrzési terv szerinti éves vizsgálati időpontokat a tárgyévet megelőző év november 30-áig be kell jelenteni a felügyelőségnek.

december 15. RAD-II.

Az atomenergia alkalmazása során a levegőbe és vízbe történő radioaktív kibocsátásokról és azok ellenőrzéséről szóló 15/2001.(VI.6.) KöM rendelet 7.§ -a szerint engedélyezett létesítmények a tárgyévet megelőző év december 15-ig előzetes írásbeli jelentést nyújtanak be az üzemvitel éves ütemezéséről, továbbá a kibocsátások és azok ellenőrzéséről, valamint a környezet-ellenőrzést befolyásoló tervezett eseményekről, intézkedésekről.

                                                                              
Nem rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségek

Levegővédelmi Alapbejelentő Lap
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerint új légszennyező forrásokra az alapbejelentést (LAL) legkésőbb a légszennyező forrás működési enegdélykérelmének benyújtásával egyidejűleg vagy elgkésőbb a tevéknység megkezdése előtt (a használatbavételi engedélykérelemmel együtt) kell teljesíteni. Az üzemeltető köteles az adatlap adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 30 napon belül az alapbejelentő lapon bejelenteni.

Motorbenzin tároló tartályok
A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról szóló 9/1995. (VIII. 31.) KTM rendelet szerint a motorbenzinből évente 100 m3-t vagy ennél többet forgalmazó üzemanyagtöltő állomások motorbenzin tároló tartályait, továbbá az 1 m3 és az ezt meghaladó térfogatú helyhez kötött motorbenzin tároló tartályokat az üzemeltetőnek az üzembe helyezéssel egy időben be kell jelentenie a 11/1994.(III.25.) IKM rendelet 1. számú melléklete szerinti bejelentőlapon.

Felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos FAVI adatlapok
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet szerint engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos változásokat (a Kormányrendelet 5. számú mellékletének 7. pontjában foglalt változásokat) annak bekövetkezését követő 15 napon belül az engedélyes köteles bejelenteni a Felügyelőségnek.

Hulladékká vált gépjárművekkel kapcsolatos adatszolgáltatás
A 444/2012. (XII.29) Korm. rendelet szerint a gyártó a hulladékkal kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségek mellett a saját maga, illetve az átvevőhálózaton keresztül visszavett és kezelt hulladékokra vonatkozó éves adatokról - a telephelyek adatait összesítve - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi Főfelügyelőséget a 2., és 3. számú mellékletben szereplő adatlapon tájékoztatni.
A gyártó köteles az általa létrehozott és működtetett, illetve szerződésekkel kialakított visszavételi és kezelési rendszer meglétét és megfelelőségét a Főfelügyelőségnek bejelenteni és a jogszabályban meghatározottakat igazolni.Adatvédelmi tájékoztató