Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Elérhetőségeink Letöltések
  Gyengénlátóknak

 

ILLETÉKEK, IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK

 
I.
Környezet- és természetvédelmi hatósági eljárási illetékek
 
 A kérelemre induló közigazgatási hatósági eljárások illetéke 5000 Ft, amennyiben a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg.
Fellebbezés esetén:   
-  az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese,
- hivatalból indult vagy folytatott kötelezettséget megállapító egyéb eljárásokban hozott határozat esetén a fellebbezés illetéke 15 000 Ft.
 
Az illeték fizetésére kötelezettek:
A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni, aki az eljárás megindítását kéri.
Ha több ügyfél ügyében indul egy közigazgatási hatósági eljárás, az ennek megindítását kérő ügyfelek egyetemlegesen felelősek az illeték megfizetéséért. Megszűnik az egyetemlegesség, ha a közigazgatási hatóság mindegyik ügyfélre nézve külön döntést hoz.
Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban az egy beadványban előterjesztett több kérelem esetében az illetéket csak egyszer, mégpedig annak a kérelemnek megfelelő mértékben kell megfizetni, mely után a legmagasabb illeték jár. Ez alól kivétel, ha egy beadványban olyan kérelmeket terjesztenek elő, amelyek elbírálása más-más hatóság hatáskörébe tartozik, vagy a kérelmek ugyanazon hatóság különböző hatásköreit érintik, mert ekkor az eljárási illetéket úgy kell megfizetni, mintha külön-külön kérelmet terjesztettek volna elő.
Ha az eljárásban több ügyfél vesz részt és az eljárás jellege kizárja azt, hogy az egyes ügyfelekkel szemben különböző határozat keletkezzen, csak annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi abban az esetben járna, ha az eljárás csak egy ügyfél ügyében folyna. Ellenkező esetben annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi akkor járna, ha mindegyik ügyfél ügyében külön eljárás folyna.
Ha a kérelem több határozat vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés ellen irányul, az illetéket úgy kell fizetni, mintha minden döntés ellen külön-külön kezdeményezték volna az eljárást.
A szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket - az alapeljárás illetékével (igazgatási szolgáltatási díjával) egyidejűleg - annak kell megfizetnie, akinek érdekében az eljárás indul. Az előzetes szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni.
 
 
A jogorvoslati eljárás illetéke: 
A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell elrendelni és azt a visszatérítés foganatosítása végett az ügyfél lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak kell megküldeni, kivéve az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítését, mert ezt az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.
 
Illetékmentesség: 
-  vonatkozhat az illeték tárgyára,
-  személyes illetékmentességben részesül: 
   a) a Magyar Állam,
   b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
   c) a költségvetési szerv, valamint az Állami Privatizációs és
       Vagyonkezelő Részvénytársaság,
   d) a társadalmi szervezet, a köztestület és a közhasznú társaság,
   e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
   f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
   g) a vízgazdálkodási társulat,
   h) Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Országos Nyugdíjbiztosítási 
       Főigazgatóság,
   i) a Magyar Nemzeti Bank,
   j) a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság.
 
 
II. 
Igazgatási szolgáltatási díj
 
Az igazgatási szolgáltatási díjat a jogszabály táblázatában meghatározott kérelemre induló környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárásokért, továbbá a jogszabály táblázatában felsorolt azon hatósági eljárásokban, ahol a környezetvédelmi, természetvédelmi vagy vízügyi hatóság szakhatóságként működik közre, a szakhatósági közreműködésért kell megfizetni. E táblázat tünteti fel az igazgatási szolgáltatási díj mértékét is.
 
A jogorvoslati eljárás díja: 
- az alapeljárásnak megfelelő, illetve a szakhatósági közreműködésért fizetendő díjtétel 50 %-a,
- az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységeknél és az előzetes vizsgálat esetén a jogorvoslati eljárás díja természetes személyek esetében az alapeljárásnak megfelelő díjtétel 1%-a,
- társadalmi szervezetek esetében, ha az engedélyezési eljárás nem a társadalmi szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja az alapeljárásnak megfelelő díjtétel 1%-a, 
 
Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése:
Az igazgatási szolgáltatási díjat a kérelmezőnek az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, az erre vonatkozó fizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
A szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díját az alapeljárás díjával egyidejűleg kell megfizetni, és az erre vonatkozó fizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelemhez szintén mellékelni kell. A hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha a szakhatósági eljárás igazgatási díja teljes mértékben megfizetésre került.
Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére a szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki. Ebben az esetben a szakhatósági eljárásért fizetendő díjat a kérelmezőnek az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetnie, az erre vonatkozó fizetési bizonylatot vagy annak másolatát pedig a kérelemhez szintén mellékelni kell.
A díj megfizetésének tényéről a számlát állít ki, melyet 15 napon belül megküld az ügyfélnek.
A Felügyelőség a jogorvoslati eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejűleg a másodfokon eljáró közigazgatási szervhez átutalja.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összekapcsolása esetén az igazgatási szolgáltatási díjat az adott eljárási szakasz kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.
A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.
 
 
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának visszatérítése:
A  jogorvoslati eljárás során megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a Felügyelőség által hozott határozat az ügyfél hátrányára jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítés hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban rendelendő el. A visszatérítésről a Felügyelőség gondoskodik. Ha az ügyfél eljárás megindítása nélkül (tévesen) fizetett igazgatási szolgáltatási díjat, vagy az eljárásért a jogszabályban meghatározott összegnél magasabb díjat fizetett, akkor a befizetési bizonylattal vagy annak másolatával kérheti az igazgatási szolgáltatási díj vagy díjtöbblet visszatérítését. Az eljáró hatóság a visszatérítési igényt ellenőrzi, és az eljárás megindítása nélkül befizetett díjat vagy a díjtöbbletet visszatéríti, vagy dönt a visszatérítés megtagadásáról.
 
Költségmentesség:
A költségmentesség az eljárási illetékre, az igazgatási szolgáltatási díjra és az egyéb eljárási költség viselése alóli teljes vagy részleges mentességet jelenti.
Költségmentesség annak a természetes személy ügyfélnek engedélyezhető, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni.
Gazdálkodó szervezet, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére költségmentességet törvény is megállapíthat.
A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási eljárásra terjed ki.
A költségmentességet engedélyező, a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szóló végzést a hatóság közli az illetékre vagy díjra jogosult, eljárásban részt vevő hatóságokkal.
Költségmentesség az eljárás folyamán történő feltételeknek a bekövetkezése, illetve megváltozása esetén is engedélyezhető, módosítható vagy visszavonható.
A költségmentesség iránti kérelem elutasításáról, továbbá a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szóló végzés ellen fellebbezésnek van helye.
Az eljárási illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj tekintetében nem részesíthető költségmentességben az egyetemleges fizetési kötelezettség alapján fizetésre kötelezett ügyfél, kivéve, ha egyébként költségmentességben részesült.

Adatvédelmi tájékoztató